Nieuws

TwitterFacebook

 

 

 

 

Nieuws over verpanden, belenen van Fries Pandjeshuis.

Nieuws over verpanden en belenen

 

 

 

De spelregels

Aanbieden van goederen

 • De klant legt bij elke transactie een geldig legitimatiebewijs over (paspoort/ ID-kaart/rijbewijs). Wij registreren uw persoonsgegevens in ons opkoopregister.
 • De klant verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de te verkopen/verpanden goederen. Dit wordt door Fries Pandjeshuis gecontroleerd.
 • De klant verklaart in een overeenkomst de vermelde goederen aan Fries Pandjeshuis te hebben verkocht/verpand en in volle en vrije eigendom te hebben overgedragen voor het vermelde bedrag.
 • Voor verpanding van goederen geldt een minimale leeftijd van 18 jaar.
 • Alle goederen dienen goed werkend, compleet, en schoon aangeboden te worden.
 • Fries Pandjeshuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden de inkoop/verpanding van goederen te weigeren.
 • Het aanbieden van gestolen goederen is verboden. Bij twijfel wordt er geen verkoop- of pandovereenkomst gesloten. Fries Pandjeshuis werkt actief mee aan politie- en justitieonderzoek; eventuele kosten worden op de klant verhaald.
 Terugkoop

 • Bij verpanding heeft de klant het recht (niet de plicht) om de goederen binnen 3 maanden terug te kopen. Deze periode kan niet verlengd worden.
 • Fries Pandjeshuis rekent aan het eind van de terugkoop-periode een rente van 4,5% per maand.
 •  Fries Pandjeshuis garandeert goede zorg voor de opgeslagen goederen.
 • Het pandbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard (bij verlies wordt geen duplicaat verstrekt. Zonder pandbewijs is geen terugkoop mogelijk.
 • Indien de klant het geleende bedrag plus rente/kosten niet binnen de afgesproken termijn terugbetaalt, worden de goederen eigendom van Fries Pandjeshuis
 Garantie / aansprakelijkheid / geschillen

 • Fries Pandjeshuis past geen BKR-toetsing toe.
 • Fries Pandjeshuis geeft 1 maand garantie op door haar verkochte elektronische goederen.
 • Fries Pandjeshuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, of het op enige wijze verloren gaan van de opgeslagen goederen. Als de schade of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van Fries Pandjeshuis, beperkt de vergoeding zich maximaal tot het in de overeenkomst vermelde inkoop-/terugkoopbedrag.
 • In geval van geschil aangaande de juistheid van vervaldata, de omvang of soort van de beleende zaken, de verstrekkingen van geldsommen, de door de pandgever gedane aflossingen, de rente en/of kosten, zullen de boeken en overeenkomsten van Fries Pandjeshuis bepalend zijn voor de rechtsverhoudingen tussen partijen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren